Само в Лакорда - 24 уникални предимства!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ

WEB ЛАКОРДА

     

Кратко представяне на съдържанието и функционалността на правните, експертни и бизнес информационни продукти на ЛАКОРДА АД

Windows версия за преносимите Ви компютри, за настолните Ви компютри и за корпоративната Ви мрежа, с автоматична интернет актуализация, без да се прекъсва работния Ви процес. Преносима USB версия - получавате носител с всички модули на ЛАКОРДА винаги актуални с Вас без необходимост от инсталация. Можете да ползвате цялата информация от всеки персонален компютър, независимо дали в момента имате интернет. Може да предоставите USB носителя на Ваши служители или колеги за временно ползване.

WEB версията на ЛАКОРДА е с централизиран неограничен достъп от Вашата мрежа без необходимост от въвеждане на пароли.

WEB ЛАКОРДА е бързо, надеждно и работещо без прекъсване web приложение с динамично зареждане на информация и интерактивност чрез удобствата на AJAX технологията. Новите WEB 2.0 стандарти се поддържат от най-разпространените браузъри Internet Explorer, Mozilla Firefox, Apple Safari и Google Chrome. WEB Лакорда се ползва във всеки един момент от хиляди потребители без ограничение във времето – няма „timeout на сесии” и без инсталиране на допълнителен софтуер за работа с формуляри.

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИОННИ МОДУЛИ В ЛАКОРДА
За първи път на българския пазар!
БИЗНЕС СКАН - най-новият продукт на ЛАКОРДА АД без аналог на пазара Ви осигурява пряк достъп до милиони сканирани официални документи на фирмите, вписани в новия Търговски регистър. Само с едно кликване на мишката ползвате всички документи на дружествата, представени в оригинал: Дружествени договори/устави, Годишните Финансови Отчети над 420 000 ОПР, Баланси и др., Заявления за вписване, Декларации, Протоколи от събрания и др. Позволява задълбочено изследване на фирми, свързани лица, зависимости и други „скрити под повърхността” данни. Последната новост за бизнес потребителите на ЛАКОРДА е „Бизнес Скан Архив” с директен достъп до сканираните документи, вписвани по фирмените дела в окръжните съдилища на дружествата преди пререгистрацията им в новия търговски регистър. ЛАКОРДА отразява ежедневно всичко за фирмите и промените в Новия Търговския Регистър.

С модул БИЗНЕС РЕГИСТЪР получавате данни за милиони фирми, като ежедневно се добавят хиляди нови вписвания на дружества в Търговския регистър - актуална информация за всички търговски дружества, държавни ведомства, фирми с чуждестранно участие: актуално състояние, съдружници, управляващи, брой служители, размер на капитала, адреси, предмет на дейност, ДДС регистрация. Системата интегрира данните от Търговския регистър, БУЛСТАТ, ДВ, НОИ, НАП и множество други източници и включва бърза динамична справка за участия във фирми, свързани лица, директни и индиректни връзки. Ориентирате се мигновено с ГЕОПРОСТРАНСТВЕН изглед и КАРТОВО филтриране на бизнес информацията. Намирате необходимата Ви информация чрез комбиниране на критерии за търсене по име, управляващи, съдружници, част от име, ЕГН, ЕИК, предмет на дейност, адрес, чуждестранно участие, брой служители, дата на вписване, регистрация по ДДС, вид на субекта и множество други характеристики на дружествата, администрацията и самоосигуряващите се лица.

За първи път на българския пазар!
МАРКЕТ ЛИДЕР
Генерирате маркетингови разрези и бази данни с едно кликване на мишката за произволен брой фирми в извадката, без необходимост от copy/paste за всеки запис поотделно. Подборът на количествени и качествени критерии за експорт включва брой служители, регистрация по ДДС, капитал, отрасъл, вид на субекта, графична картова геопространствена визуализация на информацията, дати на регистрация/пререгистрация и много други. Получавате в Excel детайлна информация за фирмите, администрацията и самоосигуряващите се лица за цели разрези от индустрията и автоматично допълвате Вашите бази данни. Информацията е в отделни колони – наименование, ЕИК, контакти, управляващи, съдружници, брой служители, капитал и други характеристики на експортираните фирми. Следи автоматично за избрани вписвания – напр. ликвидация и несъстоятелност и за обяви в „Държавен вестник”. Интегриране с корпоративната Ви информационна среда на програмно ниво и достъп за автоматично търсене, следене, справки и динамично получаване на данни в XML формат за фирми, участия, свързани лица и вписани официални документи. Ежедневно уведомяване за промени в регистрацията на хиляди дружества и свързани с тях лица и фирми – напр. проверка за клиентите от кредитния портфейл на банка, без потребителска намеса. Търсите по Ваши списъци от имена на лица и фирми, идентификационни номера ЕГН/ЕИК и спестявате време при многократно изпълнение на едни и същи търсения за служители, доставчици, клиенти и конкуренти. Автоматично обновяване на извадки по предварително дефинирани маркетингови категории и филтри.

За първи път на българския пазар!
БИЗНЕС РЕГИСТЪР НА АНГЛИЙСКИ
Цялата информация за фирмите и държавния сектор и на английски език с възможности за търсене и категоризиране на данните. Преведени са категориите за търсене и филтриране, наименованието на фирмите, предмет на дейност, контактна информация, осигурени лица, данъчна регистрация, адрес, капитал и други характеристики.

ПРАВНИ И ЕКСПЕРТНИ МОДУЛИ В ЛАКОРДА
За първи път на българския пазар!

За първи път на българския пазар се представя и модул ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЦЕДУРИ - Oписания на правилата на Европейското право, които се прилагат пряко за български фирми и граждани в сфери като регистрация на европейска търговска марка и дизайн, операции с финансови инструменти, регулация на инвестиционни посредници, създаване и правна регламентация на европейско дружество, прекратяване, ликвидация и несъстоятелност, сливане на дружества в рамките на Общността, изисквания към конкуренцията в ЕС, отчитане на сделки, акциз и ДДС според вътреобщностния режим на ЕС, контрол върху концентрации между предприятия, европейските фондове – отчетност и оценка на ефективността, разследвания на Европейската служба за борба с измамите, трансгранични плащания в евро и много други. В модул „Европейски процедури” са включени над 230 подробни описания на европейските норми, валидни за българските субекти с връзка към съответните правни актове.

За първи път на българския пазар!
МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА
Практиката и доктрините, въведени от световно признати юрисдикции като Съда на Европейските общности в Люксембург, Комитета по правата на човека на ООН, Европейския съд по правата на човека в Страсбург и други авторитетни институции с международно влияние. Статии, анализи и коментари на експерти, професионално ангажирани с работата на съответните институции. Знакови решения със световно значение на водещи съдилища, от най-авторитетните национални правни системи, установили прецеденти в правоприлагането.
Продуктът предлага възможност да филтрирате документите не само според интересуващата Ви юрисдикция, но също така и според: предмет на делото (право на собственост, право на сдружаване и т.н), вид процедура (иск за бездействие, иск за обезщетение и т.н.), вид на акта (определение за допустимост, решение по същество), националност на страните по делото. В зависимост от работния език на съответната юрисдикция потребителят може да избира между наличните версии на български, английски и френски език.

ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – Предлага най-пълната база (съдържа над 360 000 документа на български и английски език) на действащото законодателство в ЕС – договори, регламенти, директиви, решения на Комисията, решения на Съда и други актове с хипертекстови връзки между тях. Категории по EUROVOC. Консолидирани версии (нанесени изменения в текста на документите) на актовете от Правото на ЕС на български и английски език. Препратки на ниво член в документите. Връзки между европейските актове и съответстващите им промени в българското право. Речник на правните термини на всички европейски езици в ЕС и юридически описания на институционалната структура и законодателния процес в ЕС. Търси едновременно по правни термини на български език и по превода им на английски език. Подробна библиографска справка за актовете от Правото на ЕС. Връзки на актовете от Правото на ЕС с процедурите по прилагането им от българските граждани и фирми.

БЪЛГАРСКО ПРАВО - цялата действаща и отменена нормативна база в България – кодекси, закони, правилници, наредби, заповеди, инструкции, законопроекти. Уникална класификация по правни отрасли и институти. „Актуални европейски връзки” с всеки брой на ДВ към и от Правото на ЕС, относно прилагането му в българските актове. Прецизно позициониране в нормативните актове на най-детайлно юридическо ниво – до конкретна алинея, точка, буква. Единствено Лакорда осигурява Електронен „Държавен вестник” с абсолютно всичко от хартиеното издание - разположение, графика и текст. С един поглед виждате промените в нормативната база и ДВ чрез "Изменителен изглед” на актовете.

ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ - административни стъпки и необходимите формуляри, с възможност за попълване, съхранение и отпечатване, при взаимодействие на фирмите и гражданите с институциите в области като обществени поръчки, търговска регистрация и вписвания, търговски марки и патенти, приходна администрация, устройство на територията, осигуряване и други. Актуални формуляри с всеки брой на ДВ. Договори и образци на документи с възможност за директно и пълноценно редактиране в продукта. Хиляди формуляри за попълване в индустриалния стандарт за електронни документи PDF с възможност за съхранение и последващо редактиране и ползване от други потребители.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА - богата база от над 1 150 000 решения, определения и тълкувания по казуси в съдебния процес на ВКС, ВАС, КЗК, апелативни, окръжни и районни съдилища с прецизен достъп за всеки на ниво член, алинея, точка и буква. Филтриране на съдебни решения по конкретна правна норма (алинея, точка, буква) с едно кликване на мишката и намиране на практика по свързани разпоредби. Автоматично известява за нова практика по даден казус.

ACTS IN ENGLISH - най-важните български нормативни актове, преведени на английски език в ЛАКОРДА и актуализация на преводите. Модулът е интегриран с българското законодателство и правото на ЕС. Значителен брой англоезични текстове на най-важните международни договори, по които Република България е страна.

КАПИТАЛ - хиляди актуални тълкувания по данъчни и осигурителни казуси. Международни стандарти за финансови отчети. Национални счетоводни стандарти. Одити. Лихвени и други най-често ползвани финансови калкулатори с автоматични изчисления. Преки и косвени данъци, данъчен процес. Счетоводни отчитания. Осигуряване и трудови правоотношения. Богата база от формуляри за счетоводството и данъчния процес и декларации за попълване. Статии, финансови анализи и коментари, годишни финансови отчети. Справочна информация. Валутни курсове и конвертор. Libor, Euribor и ОЛП.

Новите модули БИЗНЕС СКАН, МАРКЕТ ЛИДЕР, ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЦЕДУРИ и МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА са интегрирани и се ползват съвместно с останалите модули на ЛАКОРДА: ПРАВО НА ЕС, БЪЛГАРСКО ПРАВО, СЪДЕБНА ПРАКТИКА, КАПИТАЛ, ACTS IN ENGLISH, ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ, БИЗНЕС РЕГИСТЪР, БИЗНЕС РЕГИСТЪР НА АНГЛИЙСКИ - над 20 000 000 документа правна, експертна и бизнес информация.