Поръчайте с до 20% отстъпка!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ БИЗНЕС РЕГИСТЪР

WEB ЛАКОРДА

     
БИЗНЕС РЕГИСТЪР

С модул БИЗНЕС РЕГИСТЪР получавате данни за милиони фирми, като ежедневно се добавят хиляди нови вписвания на дружества в Търговския регистър - актуална информация за всички търговски дружества, държавни ведомства, фирми с чуждестранно участие: актуално състояние, съдружници, управляващи, брой служители, размер на капитала, адреси, предмет на дейност, ДДС регистрация. Системата интегрира данните от Търговския регистър, БУЛСТАТ, ДВ, НОИ, НАП и множество други източници и включва бърза динамична справка за участия във фирми, свързани лица, директни и индиректни връзки. Ориентирате се мигновено с  ГЕОПРОСТРАНСТВЕН изглед и КАРТОВО филтриране на бизнес информацията. Намирате необходимата Ви информация чрез комбиниране на критерии за търсене по име, управляващи, съдружници, част от име, ЕГН, ЕИК, предмет на дейност, адрес, чуждестранно участие, брой служители, дата на вписване, регистрация по ДДС, вид на субекта и множество други характеристики на дружествата, администрацията и самоосигуряващите се лица.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И СДРУЖЕНИЯ, включително име, адрес по регистрация, предмет на дейност, собственици, управляващи и представляващи, капитал и разпределение, телефон, националност на участниците, еик на търговските дружества и др.
Обхватът на данните включва освен търговските дружества и държавната администрация – Министерски съвет, министерства, агенции, комисии, комитети, дирекции и др., Администрация на президента на Република България, областни администрации, общини, кметства, лесничейства и др. Съдържа също така и информация за органите на съдебната власт, неправителствени организации, културни и научни организации, учебни заведения, здравни и лечебни заведения, кооперативни организации, самоосигуряващи се лица. В модула са включени и данни за чуждестранните субекти, регистрирани в България.
Същественото е, че данните за субектите се съхраняват след всяка настъпила промяна и потребителят може да се запознае със състоянието на данните във всеки един момент от времето.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА и други сбекти, регистрирани в България
Допълнителни данни на конкретно търговско дружество или друг субект /държавни ведомства, общини, неправителствени организации и др./, в които то е възложител, участник или заявител на информация, са: обществени поръчки, предоставяне на концесии, свикване на общи събрания, годишни финансови отчети, преобразуване на търговски дружества, вписвания при ликвидация и несъстоятелност, покани към кредитори, конкурси за свободни длъжности и други.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕГИСТРИРАНИ И ДЕРЕГИСТИРАНИ ПО ДДС СУБЕКТИ В БЪЛГАРИЯ
ЛАКОРДА предоставя информация за регистрираните и дерегистрираните по ДДС субекти в България.  ЛАКОРДА посочва дата на регистрация/дерегистрация по ДДС; Данъчен номер, Данъчен адрес.

ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ В ЛАКОРДА
Справочно информационна система ЛАКОРДА съхранява годишни финансови отчети на търговски дружества. Акцентирано е на счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите. Селектирани са дружества с разнообразен юридически статут и вид. В базата данни има счетоводни баланси и отчети за приходи и разходи на акционерни дружества, еднолични акционерни дружества, дружества с ограничена отговорност и еднолични дружества с ограничена отговорност, холдинги, фондации и т.н.
Отделено е особено внимание на публичните дружества, листвани на Българската фондова борса. Годишният финансов отчет на конкретно дружество е описан с необходимата информация, като е отбелязано наименованието на счетоводния отчет, името на дружеството, Булстат номер, както и годината за която е изготвен.

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК – съдържа публикациите от Неофициалната част на ДВ на Република България. Съдържанието е класифицирано по различни признаци.

РЕГИСТРИ НА ОСИГУРИТЕЛИТЕ
ЛАКОРДА предоставя удобни териториално разпределени регистри на осигурителите.
Системата позволява филтриране на информацията чрез категорията брой осигурени лица.

ДРУГИ НАЦИОНАЛНИ РЕГИСТРИ
ЛАКОРДА предоставя множество други национални регистри.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ СУБЕКТИ ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЗНАЦИ – по вид, по премет на дейност, по адрес, според чуждестранно участие и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ВИД НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИ СУБЕКТИ – Администрация, Съдебна власт, търговски дружества, Неправителствени организации, Научни организации, Чуждестранни субекти и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО АДРЕС

ГРАФИЧНА КАРТОВА ГЕОПРОСТРАНСТВЕНА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА АДРЕСНАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ЧУЖДЕСТРАННОТО УЧАСТИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА

КЛАСИФИКАЦИЯ НА НР НА ДВ ПО ВИДОВЕ СЪОБЩЕНИЯ – Заповеди, Решения, Обяви, Покани, Съобщения, Призовки, Фирмени регистрации и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ИЗТОЧНИК - Ведомства, Общини и общински служби, Съдилища и т.н.

ТЕМАТИЧЕН УКАЗАТЕЛ - Приватизация, Обществени поръчки, Териториално и селищно устройство, Аграрна реформа, Принудително събиране на държавни вземания, Съдопроизводство, Търговска дейност и т.н.

КОМБИНИРАНИ КРИТЕРИИ ЗА ТЪРСЕНЕ – например всички дружества от град София, които са регистрирани по ДДС с над 100 на брой осигурени лица.

СВЪРЗАНИ ЛИЦА И ФИРМИ, ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ВРЪЗКИ
Като уникални характеристики на предоставяната информация за търговските дружества и други субекти, ЛАКОРДА предлага бърза динамична справка за участия във фирми, свързани лица и индиректни връзки.

СЛЕДЕНЕ ЗА ПРОМЕНИ В СУБЕКТИТЕ
ЛАКОРДА предоставя на своите потребители уникалната възможност за следене на промените в субектите във всеки един момент. Това е възможно като в модул „МАРКЕТ ЛИДЕР” на ЛАКОРДА се запише заявка за следене по избрани критерии.