БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ КАПИТАЛ

WEB ЛАКОРДА

     
КАПИТАЛ

Хиляди актуални тълкувания по данъчни и осигурителни казуси. Международни стандарти за финансови отчети. Национални счетоводни стандарти. Одити. Лихвени и други най-често ползвани финансови калкулатори с автоматични изчисления. Преки и косвени данъци, данъчен процес. Счетоводни отчитания. Осигуряване и трудови правоотношения. Богата база от формуляри за счетоводството и данъчния процес и декларации за попълване. Статии, финансови анализи и коментари, годишни финансови отчети. Справочна информация. Валутни курсове и конвертор. Libor, Euribor и ОЛП. Нова практика на Националната агенция по приходите. Данъчни и осигурителни календари.

НАЦИОНАЛНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, както и всички бланки и формуляри към тях с възможност за попълване, съхранение, отпечатване и изчисление.
АКТУАЛИЗАЦИЯ
Информацията за НСФО се актуализира своевременно - при всяка промяна в текстовете на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия или при промяна на съответните бланки и формуляри към тях.
ПРЕПРАТКИ В СТАНДАРТИТЕ
Специфичния дизайн на текстовете на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия улеснява и ускорява работата дори и на най-опитните професионалисти в счетоводната и финансовата сфера. Прецизното позициониране при препратки към приложенията на съответния стандарт или към други стандарти позволява бърза ориентация в тази материя.
ЛАКОРДА поддържа препратки към текста на цитиран друг счетоводен стандарт.

БЛАНКИ И ФОРМУЛЯРИ КЪМ НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
За улеснение на потребителите всички бланки и формуляри към Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия са систематизирани в отделни подкатегории: „Баланси”, „Отчети”, „Справки” и са с възможност за попълване, изчисление, съхранение, отпечатване и експортиране в Excel и PDF.

МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ - ТЕКСТОВЕ И КОМЕНТАРИ
Текста на утвърдените с постановление на Министерски съвет Международни стандарти за финансови отчети и Международни счетоводни стандарти, както и коментари на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) и Комитета за разяснения на Международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) се съдържат в модул „Капитал” на правната информационна система ЛАКОРДА. Текстовете на Международните стандарти за финансови отчети и Международните счетоводни стандарти, както и коментарите на Постоянния комитет за разяснения (ПКР) и Комитета за разяснения на Международните стандарти за финансови отчети (КРМСФО) са конструирани така, че максимално да бъде улеснена работата на потребителите с тази специфична материя. Съдържанието на МСС е обработено по начин, позволяващ отделянето на главните съставни части.

ПРЕКИ И КОСВЕНИ ДАНЪЦИ
В ЛАКОРДА са описани различните видове данъци, с който се облагат физическите и юридическите лица в Република България – Данък върху добавената стойност, Данък върху доходите на физическите лица по трудови правоотношения (трудов договор), Данък върху приходите (дължим от бюджетните предприятия), Данък върху разходите, Корпоративен данък върху годишната облагаема печалба, Патентен данък, Окончателен годишен данък, Окончателен данък за организаторите на хазартните игри, Данъци при източника, Данък върху нетния тонаж на корабите за дните в експлоатация на кораба, Местни данъци и такси. Описани са най-важните аспекти, свързани с конкретен данък - правна регламентация, общи правила, режим на облагане, данъчна ставка, обхват на данъка, санкции и други.

ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОДИТИРАНЕ
ЛАКОРДА осигурява възможност за потребителите да правят финансово-икономически анализ по основни финасови показатели – рентабилност, ликвидност, скорост на обръщение на капитала, покритие на задължения и т.н. С помощта на изчислителни бланки се показват постигнатитате от съответната организация или търговско дружество финансово-икономическо състояние.
В категория „Одит на бюджетни организации” са показани одиторски стандарти, указания и становища на Сметната палата.

ЕКСПЕРТНИ РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТТА НА СЧЕТОВОДСТВОТО
ЛАКОРДА предлага значителен брой разработки от експерти в областта на счетоводството. За улеснение на работата на потребителите ЛАКОРДА публикува в информационна система счетоводни разработки по актуални теми от водещи професионалисти в България. Разработените счетоводни теми са в области като „Собствен капитал на предприятието”, „Дълготрайни материални и нематериални активи”, „Приходи на предприятие”, „Разходи на предприятие”, „Годишен финансов отчет”, „Бизнес комбинации”, „Разчети на предприятието, данъци и осигуровки, подотчетни лица”, ”Инвестиции в дъщерни, асоциирани, съвместни предприятия”. Темите са написани на професионален, но и достъпен език, в конкретни примери са посочени различните счетоводни събития в дейността на субектите. Направен е и сравнителен анализ между НСС и МСС. Във всяка една от подкатегориите са систематизирани съответните документи (счетоводни разработки).

ДАНЪЧЕН И ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР
Поддържа се актуална информация за датите за плащане на данъци, подаване на декларации и други действия, произтичащи от фискални задължения към държавата. Календарът е ценно помагало в работата на финансово–счетоводните специалисти. Удобството му се състои в направената селекция по месеци и дати, която позволява лесна и безпроблемна ориентация от страна на потребителя.

СПРАВОЧНА ИНФОРМАЦИЯ – МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА, ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ, ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ, ВАЛУТНИ КУРСОВЕ И ЛИБОРИ И ДРУГИ

МИНИМАЛНА РАБОТНА ЗАПЛАТА
Информацията за промените в размера на минималната работна заплата през годините, както и правната регламентация за тези промени е показана в табличен вид. ЛАКОРДА дава възможност директно от таблицата, чрез препратки към всички документи, които регламентират размера на минималната работна заплата, потребителите подробно да се запознаят с пълните им текстове. Всички промени в размера на минималната работна заплата се отразяват веднага след обнародването в „Държавен вестник” на Република България.

ИНДЕКСИ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИТЕ ЦЕНИ
Информацията за индексите на потребителските цени от 1990 г. до сега по данни на Националния статистически институт се съхранява в ЛАКОРДА. В началото на всеки календарен месец в ЛАКОРДА се публикува официалната статистика на НСИ за индексите на потребителските цени за предходния месец. ЛАКОРДА поддържа и общи индекси на цените за малка кошница.

ОСНОВЕН ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ
Данните за основния лихвен процент в Република България по официална информация от Българска народна банка.

ВАЛУТНИ КУРСОВЕ
Информацията за курсовете на чуждестранните валути към българския лев. Потребителите имат възможност за експортиране на данните за валутните курсове в MS Excel.

ЛИБОРИ
ЛАКОРДА поддържа справочна информация за Libor и Euribor.

БАНКОВИ СМЕТКИ ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ, ЗА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИТЕ ВНОСКИ, ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
В ЛАКОРДА са достъпни справки за всички банкови сметки за задължителното обществено осигуряване, за здравноосигурителните вноски, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, за Републиканските данъци, за глобите на КАТ, за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави - членки на ЕС (в евро), към фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, към Учителски пенсионен фонд. Всяка промяна, публикувана официално от Националната агенция за приходите в посочените по-горе банкови сметки, се отразява своевременно в ЛАКОРДА.

КОДОВЕ ЗА ВИД ПЛАЩАНЕ
В ЛАКОРДА са достъпни справки за всички кодове за вид плащане: за задължителното обществено осигуряване, за здравноосигурителните вноски, за допълнителното задължително пенсионно осигуряване, към фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите”, към Учителски пенсионен фонд. Кодовете за вид плащане се актуализират веднага в системата на Лакорда в съответствие с информацията публикувана от Националната агенция за приходите.

ФОРМУЛЯРИ ВЪВ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ОБЛАСТ
ЛАКОРДА поддържа формуляри в .XLS формат. Този формат е удобно средство при формуляри, в които се осъществява изчисление на данни. Такива са голям брой формуляри в областта на счетоводството - счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, капиталова адекватност и ликвидност и много други.

ФИНАНСОВИ КАЛКУЛАТОРИ
Чрез формуляри във формат .XLS, ЛАКОРДА поддържа и финансови калкулатори, като:
Депозитен калкулатор за срочни депозити в BGN, EUR или USD (ефективен лихвен процент);
Депозитен калкулатор за текущи депозити в BGN, EUR или USD;.
Изчисляване на договорна лихва и просрочени задължения;
Валутен конвертор;
Сметка за изплатени суми и много други.