БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ ПРАВО НА ЕС

WEB ЛАКОРДА

     
ПРАВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Предлага най-пълната база (съдържа над 360 000 документа на български и английски език) на действащото законодателство в ЕС – договори, регламенти, директиви, решения на Комисията, решения на Съда и други актове с хипертекстови връзки между тях. Категории по EUROVOC. Консолидирани версии (нанесени изменения в текста на документите) на актовете от Правото на ЕС на български и английски език. Препратки на ниво член в документите. Връзки между европейските актове и съответстващите им промени в българското право. Речник на правните термини на всички европейски езици в ЕС и юридически описания на институционалната структура и законодателния процес в ЕС. Търси едновременно по правни термини на български език и по превода им на английски език. Подробна библиографска справка за актовете от Правото на ЕС. Връзки на актовете от Правото на ЕС с процедурите по прилагането им от българските граждани и фирми.

ЛИЦЕНЗНО СПОРАЗУМЕНИЕ С ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ЛАКОРДА е първата българска компания, която по силата на лицензно споразумение с Европейската комисия стартира пазарната реализация на информационен продукт, съдържащ правото на Европейския съюз на английски и български език. В базата данни се съдържат над 360 000 документа.

ЕЖЕДНЕВНА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ДАННИТЕ
ЛАКОРДА предлага ежедневна актуализация на правото на ЕС. Съдържанието на Правото на ЕС се актуализира пет пъти седмично в дните на публикуване на „Официален вестник”.

АКТОВЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕС НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЛАКОРДА съдържа над 360 000 документа от Правото на ЕС, считано от момента на подписването на Договора за създаването на Европейската общност за въглища и стомана на 18 април 1951 г
Потребителят може да работи както с българския вариант на текста така и с английския му аналог.

КОНСОЛИДИРАНИ ВЕРСИИ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ
ЛАКОРДА съдържа консолидираните версии /нанесени изменения в текста на правния акт/, достъпни както на английски, така и на български език.

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕС НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
ЛАКОРДА съдържа публикациите на OFFICIAL JOURNAL, класифицирани по брой и дата на издаване на официалното издание на Европейската комисия.

БИБЛИОГРАФСКА СПРАВКА НА АКТОВЕТЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕС
Актове от Правото на ЕС са снабдени c подробна библиографска справка, изготвена и поддържана от Европейската комисия. Тази справка е важен помощник за ориентацията в комплексната система на Правото на ЕС. Тя дава информация за датите на публикуване, влизане в сила и срока на действие на даден документ, посочва систематичното му място в структурата на Правото на ЕС, свързаните с него „дескриптори” на EUROVOC, документите, които разглеждания акт изменя, отменя или цитира, както и документите, които на свой ред изменят, допълват, цитират или служат като правно основание на разглеждания акт. Посочени са и наличните консолидирани версии.

СЪДЕБНА ПРАКТИКА - РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, които дават задължително тълкуване на европейските норми и са източник на правото
Огромният масив (достигащ десетки хиляди документи) от практиката на Съда на ЕС, Общия съд и Съда на публичната служба, а също и становищата на генералните адвокати към Съда са от несъмнена важност. Решенията на Съда в Люксембург имат значение не само за дейността на институциите на ЕС, но и за националните държави - членки, доколкото правото на ЕС се ползва с приоритет пред националното законодателство. В резултат на това решенията в Люксембург имат ефект върху населението на територията на целия ЕС.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПРАВОТО НА ЕС – по източници, по вид на документа, по брой на Официален вестник, по основните политики на ЕС, по правни термини EUROVOC и т.н.
В ЛАКОРДА класификацията на документите от Правото на ЕС е по-различни критерии, позволяващи лесен и удобен интерфейс за работа с базата данни.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД БРОЯ НА OFFICIAL JOURNAL

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ДАТА НА ПУБЛИКУВАНЕ С ПОДКАТЕГОРИИ L И C СЕРИИТЕ НА OFFICIAL JOURNAL

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ВИДА АКТА
Документите в правото на ЕС са класифицирани според своето значение и наименование – Регламенти, Директиви, Решения, Правилници, Препоръки, Резолюции и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПРЯМО ИЗТОЧНИЦИТЕ /ОРГАН, ИЗДАЛ АКТА/ - Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на министрите, Европейска централна банка и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС
ЛАКОРДА съдържа класификация според политиките на ЕС - 20 на брой политики като Общи финансови и институционални въпроси, Митнически съюз и свободно движение на стоки, Земеделие, Свободно движение на работници и социална политика, Свободно установяване и свобода на предоставяне на услуги, Транспортна политика, Политика на конкуренция, Данъчна политика, Икономическа и парична политика и свободно движение на капитали, Външни отношения, Енергетика и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ  ПО ПРАВНИ ТЕРМИНИ EUROVOC
Тази класификация позволява алтернативно намиране на актове като вместо задаването на термини в машината за търсене се използва терминологичната структура на EUROVOC, където актовете са разпределени в съответствие с подхода на EUR-Lex. Класификацията подпомага потребителя и в случаите, когато той не е сигурен в чуждоезичния термин, който съответства на българския.

ХИПЕРВРЪЗКИ В ПРАВОТО НА ЕС - уникална възможност на ЛАКОРДА
Подобно на българското право, актовете от правото на ЕС са обработени до ниво параграф на член, което позволява прецизно прехвърляне и точно позициониране на цитираната разпоредба.
Модулът Право на ЕС предлага също така и хипервръзки към цитираните решения от практиката на Съда на ЕС, Общия съд, Съда на публичната служба, а също и към заключенията на генералните адвокати.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЕДНОВРЕМЕННА РАБОТА НА АКТОВЕ ОТ ПРАВОТО НА ЕС C БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, като се осигурява връзка c български актове /действащи и отменени/, приети в изпълнение на европейските.

АКТУАЛНИ ЕВРОПЕЙСКИ ВРЪЗКИ – проследяване връзката между българските и европейските правни актове.

ЕДНОВРЕМЕННО ТЪРСЕНЕ В БАЗИТЕ ДАННИ НА ЕВРОПЕЙСКОТО И БЪЛГАРСКОТО ПРАВО
ЛАКОРДА позволява търсене едновременно в базите данни на европейското и българското право, независимо дали потребителят се намира в модул Българско право или в модул Право на ЕС.

СЛЕДЕНЕ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРОМЕНИ спрямо предварително зададени задачи за търсене
ЛАКОРДА предлага и възможността за следене на настъпващи изменения с всеки един брой на „Официален вестник” по предварително зададени от потребителя критерии.

АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ С БЪЛГАРСКИ ДУМИ И ПРЕВОДА ИМ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – уникална възможност в ЛАКОРДА

РЕЧНИЦИ В ЛАКОРДА
Многоезичен речник на правните термини EUROVOC на всички официални езици в Европейския съюз - работи коректно с всички европейски езици.
Българо-английски и английско-български речник на Икономическите дейности
Българо-английски и английско-български речник на Населените места в Република България
Българо-английски и английско-български речник на Професиите