Поръчайте с до 20% отстъпка!
БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ

WEB ЛАКОРДА

     
ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ

Административни стъпки и необходимите формуляри, с възможност за попълване, съхранение и отпечатване, при взаимодействие на фирмите и гражданите с институциите в области като обществени поръчки, търговска регистрация и вписвания, търговски марки и патенти, приходна администрация, устройство на територията, осигуряване и други. Актуални формуляри с всеки брой на ДВ. Договори и образци на документи с възможност за директно и пълноценно редактиране в продукта. Хиляди формуляри за попълване в индустриалния стандарт за електронни документи PDF с възможност за съхранение и последващо редактиране и ползване от други потребители.

ЕКСПЕРТНИ РАЗРАБОТКИ, ОТНОСНО РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВНИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙСТВИЯ
Необходимите административно процесуални действия, които следва да се предприемат в производства пред държавните органи. Правните сфери са детайлизирани в подкатегории и обхващат голям набор описания на необходимите действия в производствата пред държавните органи в най-различни сфери като например регистрация на търговски дружества, издаване на разрешения за строеж, промяна на лично име по административен и съдебен ред, издаване на актове за раждане, брак и смърт, искане на поправки в избирателните списъци, отказ от наследство, участие в процедури по възлагане на обществени поръчки, подаване на заявления за патент, откриване на аптека, конституиране на граждански ищец в наказателния процес, регистриране на радио и телевизионни оператори, деклариране и плащане на данъци, както и регистриране по ДДС, подаване на жалби срещу действия на органите по приходите, придобиването на лицензи за извършване превози на пътници или товари и много други.

ТИПОВИ ДОГОВОРИ В РАЗЛИЧНИ ОБЛАСТИ И КОМЕНТАРИ КЪМ ТЯХ
ЛАКОРДА съдържа професионално разработени и утвърдени договори в следните сфери - търговски, облигационни, застрахователни, граждански договори, банкови, интелектуална собственост, трудовите правоотношения, дружествено право, финанси и други. Предложени са няколко разновидности на примерни образци на договори, свързани с: търговия, замяна, дарение, спонсорство, наем, аренда, лизинг, заем, заем за послужване, влог, услуги, изработка, поръчка, консигнация, комисионни договори, спедиция, превоз, стоков контрол, лицензия, факторинг, издателска дейност, гражданско дружество, спогодба, представителство, дистрибуция, посредничество, възлагане на управлението и т.н., които представляват готови проекти за договори, при изготвянето на които са отчетени изискванията на закона.

КОМЕНТАРИ КЪМ ДОГОВОРИТЕ
ЛАКОРДА поддържа коментари към договори от различни сфери на обществения живот. Те включват кратко и достъпно описание на общите положения, които важат за всеки договор: подготовка, сключване, изменение и прекратяване, изпълнение и неизпълнение. Разгледани са още: промяната на страните, тълкуването на договора, недействителността на договора, обезпечението и други. За улеснение на потребителите коментарите са обвързани с образците на договорите, за които се отнасят чрез директни линкове.

РЕДАКТОР ЗА ТИПОВИ ДОГОВОРИ
Всички образци на договори могат да се попълват, редактират, отпечатват, експортират в PDF и съхраняват, което дава възможност на потребителите във всеки един момент от времето да разполагат с готов договор. Единствено в ЛАКОРДА потребителите могат да използват всички функции на вградения редактор за оформяне на документи - форматиране; вмъкване на текст, таблици, картинки, символи, препратки; промяна на шрифт, стил, размер, цвят; поставяне; подравняване; центриране; изрязване; копиране и други, което позволява всеки един типов договор да придобие оптималния за конкретен случай вариант.

СТРУКТУРА НА ПРОЦЕДУРИТЕ
Текстът на всяка процедура е организиран с удобен интерфейс, позволяващ лесното му потребителско ползване, а именно разделянето му на съставни части:
Правна уредба
Същност на процедурата
Участници в процедурата
Последователни стъпки (етапи от процедурата), както и техните алтернативни възможности за развитие
Краен резултат
Списък на свързаните с процедурата бланки и формуляри

Съдържанието на процедурата е обособено и структурирано и позволява лесен достъп до всяка една от съставните му части. В текста на процедурата са цитирани всички необходими формуляри за осъществяване на административното действие. Пряката връзка с тях позволява попълването, редактирането, съхранението и отпечатването на необходимия формуляр.

ПРИМЕРНИ И ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ, ОБРАЗЦИ И ФОРМУЛЯРИ – попълване, съхранение и отпечатване
ЛАКОРДА предлага огромно количество формуляри за попълване, отпечатване, съхранение и повторно използване. Това са формуляри, необходими при взаимодействие между търговските дружества, както и между фирмите и държавните институции в области като обществени поръчки, търговска регистрация и вписвания, търговски марки и патенти, приходна администрация, осигуряване, строителство, транспорт, финансови услуги и т.н. Държавните институции оперират именно с тези формуляри в ежедневната си работа с граждани и фирми. Важна характеристика на ЛАКОРДА е, че формулярите, включени в базата данни, са с възможност за попълване, редактиране, съхранение, отпечатване и повторното използване на вече съхранените формуляри.

WORD И PDF ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ, ОТПЕЧАТВАНЕ И ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ
ЛАКОРДА поддържа няколко формата на формулярите – WORD, EXCEL и PDF. Предоставена е възможност за попълване на формулярите, съхраняване на различни носители на вече попълнените формуляри, както и за тяхното отпечатване.

ВГРАДЕН РЕДАКТОР НА WORD ФОРМУЛЯРИ
За осигуряване на изглед на формуляра според предпочитанията на потребителя в ЛАКОРДА е вграден собствен разработен редактор на формуляри. Редакторът дава възможност за корекция директно във формуляра, включен в ЛАКОРДА. Вградени позиции като избор на шрифт, големина на шрифта; форматиране на текста, подравняване, удебеляване, подчертаване, задаване на наклон, зачертаване, добавяне на горна черта, намаляване или увеличаване размера с 1 пт, избор на цвят на текста, избор на цвят за запълване на текста, за запълване на абзац, числа и маркери за номериране; добавяне на препратки, вмъкване или премахване на таблици и рисунки; изглед на формуляра преди печат, запис на формуляра в PDF формат и други.

PDF ФОРМУЛЯРИ - ИНДУСТРИАЛНИЯ СТАНДАРТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ
ЛАКОРДА поддържа .PDF формуляри – индустриалния стандарт за електронни документи. С такъв формат формуляри разполага и портала на електронното правителство на Република България. Достъпни са възможности при работа с .pdf формуляри като въвеждане на данни, съхранение на формулярите и тяхното отпечатване. По принцип PDF формулярите гарантират най – точно отпечатване, а PDF технологията позволява печат на различни видове принтери.

ФОРМУЛЯРИ ЗА ПОПЪЛВАНЕ – ОБХВАТ
ЛАКОРДА съдържа голям набор от формуляри за попълване като решения, жалби, молби, заявления, декларации, уведомления, удостоверения, заявки и т.н.
ЛАКОРДА поддържа хиляди разнообразни образци и типови документи.

ОБРАЗЦИ
ЛАКОРДА съхранява голяма база с образци на формуляри, необходими при извършване на административно или правно действие. Образците на формуляри обхващат области като обществени поръчки, търговска регистрация и вписвания, търговски марки и патенти, приходна администрация, осигуряване, строителство и други.

ПРИМЕРНИ И ТИПОВИ ДОКУМЕНТИ
ЛАКОРДА поддържа голяма база от типови документи: молби, жалби, договори, заповеди, заявления, заявки и други. Тези документи улесняват ежедневната дейност на професионалистите в различни сфери като счетоводство, обществени поръчки, търговия, приходна администрация, осигуряване, строителство и други. Особен интерес представляват професионално разработените типови договори – търговски, облигационни, интелектуална собственост, банкови и т.н.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА МОДУЛ ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ
Разработените процедури и базата с формуляри в ЛАКОРДА са класифицирани в различни категории с цел улесняване работата на потребителя с голямото количество информация.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПРАВНИ СФЕРИ – гражданско състояние, наследствени правоотношения, обществени поръчки, интелектуална и индустриална собственост, здравеопазване, трудови правоотношения, търговски регистрации и вписвания, данъчно право и процес и много други.

ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ ЗА ГРАЖДАНИ
Освен по правни сфери, описанията на действията в производствата пред държавните органи са класифицирани и в предметен указател, съдържащ категории за граждани, като: Деца, Брак, Развод, Смърт, Наследяване, Име и ЕГН, Работа, Данъци, Осигуровки, Жилище, Кола и други.

ПРЕДМЕТЕН УКАЗАТЕЛ ЗА БИЗНЕСА - категории за бизнес, като: Започване и прекратяване на дейност, Промени в дейността, Сделки, Обществени поръчки, Патенти, Отношения с персонала, Данъци и осигуровки и други.

ДИРЕКТНА ДВУПОСОЧНА ВРЪЗКА С НОРМАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ
ЛАКОРДА осигурява двупосочна връзка, както от процедурите към цитираните от тях нормативни разпоредби, така и от съответните правни разпоредби към процедурите.