БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ ACTS IN ENGLISH

WEB ЛАКОРДА

     
ACTS IN ENGLISH

Най-важните български нормативни актове, преведени на английски език в ЛАКОРДА и актуализация на преводите. Модулът е интегриран с българското законодателство и правото на ЕС. Значителен брой англоезични текстове на най-важните международни договори, по които Република България е страна.

БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО В ПРЕВОД НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ЛАКОРДА предлага преводи на английски език на български закони и подзаконови нормативни актове.
В допълнение на българското законодателство, модулът съдържа и значителен брой англоезични текстове на най-важните международни договори, по които е страна Република България.

ПРАВНИ КОМЕНТАРИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ЮРИДИЧЕСКИ ОПИСАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
В допълнение към българското и международното право, в модул Астs in English се съхраняват коментари и формуляри на английски език. ЛАКОРДА поддържа и англоезичните юридически описания на структурата, законодателната система и процес на Европейския съюз

КЛАСИФИКАЦИЯ НА АКТОВЕТЕ ОТ МОДУЛ ACTS IN ENGLISH НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЗНАЦИ - ВИД НА АКТА (ДОКУМЕНТА), ОРГАН ИЗДАЛ АКТА, ПРАВНИ ОТРАСЛИ И Т.Н.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ВИДА НА АКТА – Constitution, Codes, Legislative statutes, Acts of the Executive etc.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ОРГАН ИЗДАЛ АКТА
В ЛАКОРДА преводите на актовете са класифицирани и според орган издал акта като категорията International Instruments също съдържа своеобразна класификация според авторите на документите, тъй като международните актове в нея са разпределени според международната организация, под чиято егида те са били изготвени и подписани от страните по тях.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ПРАВНИЯ ОТРАСЪЛ И СФЕРАТА НА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ – Constitutional Law and Civil Rights, Administration of Justice, Accounting, Banking, Corporate Law, Contract Law and Tort, Tax Law, Labor Law e.c.

ЕДНОВРЕМЕННАТА РАБОТА С БЪЛГАРСКИЯ ТЕКСТ И С АНГЛИЙСКИЯ МУ ВАРИАНТ - уникална възможност в ЛАКОРДА
Изграден е лесен начин за бърз преход от английската версия на нормативен акт към българската и обратно.

АВТОМАТИЧНО ТЪРСЕНЕ С БЪЛГАРСКИ ДУМИ И ПРЕВОДА ИМ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – уникална възможност в ЛАКОРДА

РЕЧНИЦИ В ЛАКОРДА
Многоезичен речник на правните термини EUROVOC на всички официални езици в Европейския съюз - работи коректно с всички европейски езици.
Българо-английски и английско-български речник на Икономическите дейности
Българо-английски и английско-български речник на Населените места в Република България
Българо-английски и английско-български речник на Професиите