БългарскиEnglish
НАЧАЛО ПРОДУКТИ БЪЛГАРСКО ПРАВО

WEB ЛАКОРДА

     
БЪЛГАРСКО ПРАВО

Цялата действаща и отменена нормативна база в България – кодекси, закони, правилници, наредби, заповеди, инструкции, законопроекти. Уникална класификация по правни отрасли и институти. „Актуални европейски връзки” с всеки брой на ДВ към и от Правото на ЕС, относно прилагането му в българските актове. Прецизно позициониране в нормативните актове на най-детайлно юридическо ниво – до конкретна алинея, точка, буква. Единствено Лакорда осигурява Електронен „Държавен вестник” с абсолютно всичко от хартиеното издание - разположение, графика и текст. С един поглед виждате промените в нормативната база и ДВ чрез "Изменителен изглед” на актовете.

ПЪЛНОТЕКСТОВА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЛАКОРДА съдържа:
Пълните и актуални текстове на действащото българско законодателство;
Архив на вече отменени законодателни и други нормативни актове;
Старите редакции на актовете от българското законодателство, т.е. текстовете, които са били валидни към даден момент;
Актовете на Президента, Народното събрание, Министерския съвет, министерствата;
Актове и кореспонденция на ведомствата.

АКТОВЕТЕ И КОРЕСПОНДЕНЦИЯТА НА ВЕДОМСТВАТА
ЛАКОРДА съхранява актове и кореспонденция на министерствата и ведомствата – инструкции, указания, писма, становища и т.н. Систематизирани са по източник, издал акта /БНБ, КФН, НАП и т.н/.

ЗАКОНОПРОЕКТИ С МОТИВИ НА ВНОСИТЕЛЯ, СТАНОВИЩАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНИТЕ КОМИСИИ И СТЕНОГРАМИ ОТ ОБСЪЖДАНИЯТА В ПЛЕНАРНАТА ЗАЛА
ЛАКОРДА предлага богата база от законопроекти с мотивите на вносителите им и осигурява становищата на парламентарните комисии относно даден законопроект и стенограми от обсъжданията на законопроектите в пленарната зала на Народното събрание.

КЛАСИФИЦИРАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА МОДУЛ „БЪЛГАРСКО ПРАВО” ПО РАЗЛИЧНИ ПРИЗНАЦИ – вид на акта (документа), орган издал акта, брой държавен вестник, правни отрасли и институти и т.н.
ЛАКОРДА предлага систематизация на българските закони по категории за улесняване на работата с голямо количество информация.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ВИДА НА НОРМАТИВНИЯ АКТ
Систематизацията според вида на нормативния акт се основава на неговото място в йерархията и неговото название /Конституция, Кодекси, Закони, Закони за ратифициране, Укази, Постановления, Правилници, Наредби и т.н./
Систематизацията на нормативните актове според вида им се отнася по същия начин и към архива на отменените актове /Конституция, Кодекси, Закони, Закони за ратифициране, Укази, Постановления, Правилници, Наредби и т.н./.
Систематизация според вида на документа е налична и в категорията на актовете за изменение и допълнение на вече съществуващи нормативни документи /Закони, Правилници, Наредби и т.н./.

КЛАСИФИКАЦИЯ СПОРЕД ИЗТОЧНИКА, ИЗДАЛ ДОКУМЕНТА
Систематизацията в категорията „Институции” предлага разпределение на нормативните актове от българското право според техния автор – Народно събрание, Министерски съвет, министерства и други ведомства.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО БРОЙ НА ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
Нормативните актове в ЛАКОРДА са организирани и според броевете на Държавен вестник, в които са публикувани. Като добавена стойност продуктът предлага не само съдържанието на съответния Държавен вестник, но също и актовете, които са били изменени или отменени в съответния брой.

КЛАСИФИКАЦИЯ ПО ПРАВНИ ОТРАСЛИ И ИНСТИТУТИ – уникална систематизация на българските нормативни актове.
Тази категоризация, която в голяма степен се основава на установената академична класификация на правните отрасли, клонове и институти, позволява достъп на потребителя до нормативните актове, които уреждат определена сфера от обществените отношения. Систематизацията е комплексна, доколкото освен нормативните актове, в нея са включени съдебна практика, процедури и формуляри, ведомствена практика и т.н.

АКТУАЛНИ ЕВРОПЕЙСКИ ВРЪЗКИ - специална класификация по отношение връзките с правото на ЕС
Специална категория по отношение на нормативните актове образуват тези, включени в категория „Актуални европейски връзки”. Тук са включени документи, които цитират или транспонират актове на ЕС. Освен пълния списък с актове, потребителят има възможност да се информира и за динамиката на хармонизирането на българското право с европейското, като следи актуалните европейски връзки по броеве на „Държавен вестник”.

ИЗМЕНИТЕЛЕН ИЗГЛЕД – уникална характеристика на ЛАКОРДА
Уникална характеристика на ЛАКОРДА е т. нар. изменителен изглед на нормативния акт, който улеснява потребителите с един поглед да се ориентират в промените на законодателството. Тази уникална възможност е сведена като удобство в ежедневната работа на юристи и други професионалисти до детайлно разглеждане на измененията в акта на ниво член, алинея, точка и буква.

НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ СА ОБРАБОТЕНИ ДО ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДЕТАЙЛНО НИВО – АЛИНЕЯ, ТОЧКА, БУКВА
Важна характеристика на текста на нормативните актове в ЛАКОРДА е фактът, че те са програмно обработени до възможно най-прецизното ниво – точка или буква. Това позволява прецизно позициониране при препратки /хипервръзки/ към разпоредби на други нормативни актове от базата на ниво алинея, точка, буква.
Например: чл. 31, ал. 1, т. 9 позиционира точно на точка 9 в Закона за администрацията
Споменатата обработка позволява и извеждането на списък от документи в базата, които касаят точно определена точка или буква на даден член.